Najnowsze wydanie
już dostępne

Zobacz najnowsze wydanie

28 maja 2018 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma wejść w życie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia.

W wyniku nowelizacji skróceniu uległ termin przedawnienia roszczeń majątkowych, dla których przepisy szczególne nie przewidują innego terminu. Do tej pory wynosił on 10 lat, natomiast w wyniku zmian będzie wynosił lat 6. Podobnie skróceniu z lat 10 do lat 6 uległ termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu, innego organu, sądu polubownego lub roszczeń stwierdzonych ugodą i zatwierdzonych przez sąd. Ponadto terminy nie będą liczone z dokładnością do jednego dnia, tylko końcem terminu przedawnienia będzie ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin.

Ustawa wprowadziła również odrębne regulacje w stosunku do konsumentów. Przede wszystkim po upływie terminu przedawnienia nie będzie możliwości domagania się zaspokojenia
roszczenia przysługującego przeciw konsumentowi. Jednakże ustawodawca postanowił, że w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia, kierując się względami słuszności. Wówczas sąd będzie zobowiązany wziąć pod uwagę następujące okoliczności: długość terminu przedawnienia, charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia oraz długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia. Ponadto dokonano zmiany w przepisach dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przyjmując, iż przedawnienie roszczeń z rękojmi, nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy.

Zgodnie z przepisami intertemporalnymi, nowe przepisy mają być stosowane do roszczeń, które nie zostały przedawnione i powstały przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy. Ponadto, jeśli termin przedawnienia w wyniku nowelizacji ulegnie skróceniu, to jego bieg rozpocznie się od dnia wejścia w życie ustawy. Jeżeli jednak bieg terminu przedawnienia rozpoczął się przed dniem wejścia w życie ustawy i roszczenie uległoby przedawnieniu wcześniej na podstawie starego terminu, to roszczenie przedawnia się z upływem wcześniejszego terminu.

Natomiast w stosunku do roszczeń konsumenckich, które powstały przed dniem wejścia w życie nowelizacji i nie uległy przedawnieniu, stosuje się przepisy dotychczasowe. Natomiast
roszczenia konsumenckie przedawnione, wobec których nie został podniesiony zarzut przedawnienia, będą rozpoznawane na zasadach przewidzianych w nowelizacji.

facebook_page_plugin

Najnowsze wydanie
już dostępne

Zobacz najnowsze wydanie

Wydawca

adwokaturaizba adwokacka

Newsletter

Bądź na bieżąco! Zapisz się do naszego newslettera!

Facebook issuu  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Młoda Palestra. Projekt i wykonanie: Hedea.pl