Płać i dziel – od 1 lipca podatnik VAT może stosować split payment

Data publikacji

03.07.2018 14:08

Udostępnij

Płać i dziel – od 1 lipca podatnik VAT może stosować split payment

Mechanizm podzielonej płatności, pozwala nabywcy wybrać, czy zapłaci dostawcy za usługę w dotychczasowy sposób, tzn. płacąc całą kwotę wynikającą z faktury VAT na podany rachunek przedsiębiorcy, czy też zdecyduje się na rozwiązanie, w którym kwota netto wpłynie na rachunek przedsiębiorcy, a kwota podatku znajdzie się na specjalnym rachunku VAT dostawcy. Zastosowanie tego mechanizmu pomoże uchronić nabywcę przed sankcjami podatkowymi.

Jak można korzystać z rachunku VAT?

Rachunek VAT zostanie utworzony automatycznie przez bank podatnika. Dysponowanie przez przedsiębiorcę środkami zgromadzonymi na nim będzie ograniczone. Katalog sytuacji, w których przedsiębiorca może obciążać rachunek VAT, znajduje się w art. 62b ust. 2 ustawy o VAT. Co do zasady rachunek VAT może zostać obciążony, gdy płatność jest dokonywana na rachunek VAT innego przedsiębiorcy. Są to m.in. sytuacje obejmujące dokonanie płatności kwoty odpowiadającej podatkowi VAT z tytułu nabycia towarów i usług na rachunek VAT, zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT posiadacza rachunku, czy wpłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Zgoda Naczelnika Urzędu Skarbowego na dysponowanie środkami na rachunku VAT

Poza powyższymi przypadkami dysponowanie środkami na rachunku będzie wymagało zgody Naczelnika Urzędu Skarbowego (dalej: NUS). Przykładowo gdy podatnik będzie chciał przelać kwoty z rachunku VAT na swoje zwykłe konto bankowe. Na podjęcie postanowienia organ będzie miał 60 dni. W ustawie zostały wskazane sytuacje, w których NUS będzie mógł odmówić zgody na przekazanie środków znajdujących się na rachunku VAT podatnika. Postanowienie odmawiające wyrażenia zgody na przekazanie środków będzie mogło zostać wydane, gdy podatnik posiada zaległość podatkową w podatku, zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie z tytułu podatku nie zostanie wykonane, albo wystąpi zaległość w podatku lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Ograniczenie sankcji VAT za stosowanie split paymentu

W ustawie wprowadzono pewne „zachęty” dla przedsiębiorców, które mają ich skłonić do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Przy czym należy zauważyć, iż są to rozwiązania korzystne głównie dla nabywców, a nie dostawców, którzy nie będą mogli swobodnie dysponować całością otrzymanej za usługę kwoty. Do nabywcy, który zastosuje mechanizm podzielonej płatności, do wysokości kwoty podatku VAT wynikającego z danej transakcji nie będą stosowane sankcje z ustawy o VAT, które znajdują się w art. 105a ust. 1, art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o VAT oraz art. 56b Ordynacji Podatkowej. Są to m.in. regulacje dotyczące: odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy, sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego, czy podwyższone odsetki za zwłokę. Niemniej jednak w ustawie zostało podkreślone, iż powyżej wskazane korzyści ze split paymentu nie będą stosowane do podatnika m.in. jeśli wiedział, że faktura została wystawiona przez podmiot nieistniejący lub stwierdza czynności, które nie zostały dokonane.

Wcześniejszy zwrot VAT

Dodatkową zachętą dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności ma być również możliwość otrzymania wcześniejszego zwrotu zapłaconego przez podatnika VAT w ciągu 25, a nie 60 dni. Warunkiem zastosowania skróconego terminu, jest jednak to, że zwrot zostanie dokonany na rachunek VAT przedsiębiorcy. Prócz tego jeżeli zapłata VAT do urzędu skarbowego nastąpi w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty tego podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku będzie można obniżyć o kwotę wyliczoną według wzoru znajdującego się w art. 108d ustawy o VAT.

Czy split payment zyska popularność?

Split payment jest kolejnym z pakietu rozwiązań Ministerstwa Finansów, które ma służyć w walce z wyłudzeniami w podatku VAT. Podkreślić, jednak należy, że zmiany wprowadzone w przepisach wiążą się ze znacznymi utrudnieniami dla przedsiębiorców, którzy zostali ograniczeni w możliwości dysponowania swoimi środkami pieniężnymi. Kwestią otwartą pozostaje, czy korzyści dla przedsiębiorców zaproponowane przez Ministerstwo Finansów, w związku ze stosowaniem split paymentu okażą się na tyle duże, że podzielona płatność stanie się popularna wśród przedsiębiorców.