Zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji - kryteria już znane!

Data publikacji

06.08.2018 13:22

Udostępnij

5 września weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (dalej: rozporządzenie). Delegacja ustawowa do wydania roporządzenia znajdowała się w art. 14 ust. 3 pkt 1-10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (dalej: ustawa).

W art. 2 pkt 1 ustawy zostało zdefiniowane pojęcie nowych inwestycji jako „inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości”.

Wsparcie na realizację nowych inwestycji polega na zwolnieniu z podatku dochodowego na zasadach określonych w ustawie o CIT lub ustawie o PIT, które będzie udzielane na podstawie tzw. decyzji o wsparciu.

Niemniej jednak choć ustawa obowiązywała już od 29 czerwca 2018 r., to dopiero 5 września weszło w życie rozporządzenie, które precyzuje jakim podmiotom gospodarczym oraz na jakich zasadach zostanie udzielone w drodze decyzji wsparcie na „nowe inwestycje”.

W rozporządzeniu zdefiniowano kryteria ilościowe i jakościowe, od których będzie zależało wydanie decyzji, jak również określono m.in. rodzaje działalności, na które nie będzie wydawana decyzja o wsparciu, sposób weryfikacji spełnienia wymagań, warunki udzielania pomocy publicznej, maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, czy rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji.

Przedsiębiorcy, którzy spełnią kryteria będą mogli na podstawie decyzji o wsparciu korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego odpowiednio przez 10, 12 lub 15 lat.