Najnowsze wydanie
już dostępne

Zobacz najnowsze wydanie

      Kwartalnik aplikantów adwokackich o nazwie „Młoda Palestra” po raz pierwszy ukazał się w Krakowie w styczniu 1929 r. nakładem Rady Naczelnej Stowarzyszenia Kandydatów Adwokackich Małopolski i Śląska Cieszyńskiego. Pismo powstało na mocy jednomyślnej uchwały II Walnego Zjazdu Kandydatów Adwokackich Małopolski i Śląska Cieszyńskiego, który odbył się we Lwowie 18-19 listopada 1928 r.

     Redaktorem został dr Jerzy Bryliński (sekretarz Rady Naczelnej Stowarzyszenia Kandydatów Adwokackich Małopolski i Śląska Cieszyńskiego), a reprezentantem wydawcy dr Jerzy Stefan Langrod (wybitny administratywista, profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po 1948 r. wykładowca w uczelniach francuskich i ekspert ONZ w zakresie organizacji administracji publicznej w krajach rozwijających się).

     Celem pisma było ilustrować rozwój życia całej aplikacji polskiej - „budowę fundamentów koleżeńskiego zbratania pod gmach zjednoczenia” po zburzeniu dzielnicowych murów. Zapraszano gorąco „młodą palestrę” do współpracy, wyrażając nadzieję, że pismo stanie się „organem zjednoczonej aplikacji adwokackiej”.

     Zeszyt I. niemal w całości poświęcony był ww. lwowskiemu zjazdowi. Otwierał go referat prof. UJK we Lwowie Maurycego Allerhanda pt. „O dobro adwokatury polskiej”, w którym podniesiono wiele ważnych zagadnień związanych z istotą profesji adwokata, jego moralności i przygotowania nowego. Następnie zamieszczono opracowania: dr. Langroda „Stanowisko prawne opolskiej aplikacji adwokackiej w świetle konstytucyjnych praw obywatelskich”, dr Adolfa Czudowskiego „Rola adwokata wedle najnowszych projektów”, dr. Marka Eisberga „Aplikacja adwokacka w świetle projektów ordynacji adwokackich”, dr. Stanisława Frommera „Najnowsze potrzeby i żądania organizacyjne stowarzyszeń kandydatów adwokackich” i dr. Izydora Fasslera „Położenie prawne i gospodarcze kandydatów adwokackich w Małopolsce”. Ponadto w zeszycie znalazły się: sprawozdanie ze zjazdu, informacja o Stowarzyszeniu Aplikantów Sądowych i Adwokackich w Warszawie oraz dział informacyjny.

     Zeszyt II. obejmował obszerny tekst programowy na temat sytuacji podzielonej dzielnicowo adwokatury polskiej oraz młodzieży palestranckiej. W dziale urzędowym zamieszczono komunikat Rady Naczelnej Stowarzyszenia wzywający wszystkich kandydatów adwokackich i praktykantów sądowych z obszaru, na którym obowiązuje ustawodawstwo poaustryjackie, do wstępowania w szeregi organizacji. Przedstawiono dyskusję nad projektem ustawy ujednolicającej ustrój adwokatury i informację o II Zjeździe Prawników Polskich. Przedstawiono informację o stanie adwokatury w poszczególnych miastach byłej Galicji, o składzie osobowym stowarzyszenia, a także krótkie recenzje i omówienia czasopism oraz kilku wyroków sądów apelacyjnych. Na uwagę zasługuje felieton dr Jakóba Vogelfangera zatytułowany „Skarb państwa jako wierzyciel a dłużnik”, który stanowił „fragment dyskusji z pogranicza etyki i prawa, toczącej się wśród ciszy nocnej w niebie”. Przedstawiono w nim dyskutantów: Iheringa, Schopenhauera, Tagore oraz radcę skarbowego, adwokata, przyjaciela prawdy, widmo samobójcy i chór złamanych bytów, powołując także wypowiedzi Radbrucha, Kanta i Stammlera, a sama dyskusja dotykała kwestii istoty prawa. W zeszycie znalazło się również opracowanie dr. Joachima Hermana Allerhanda, asystenta na Wydziale Prawa UJK we Lwowie na temat prawnoporównawczej problematyki z zakresu prawa egzekucyjnego.

     „Młoda Palestra” nie tylko została szybko dostrzeżona, zyskała sympatyków i krytyków, ale także stała się impulsem dla stowarzyszeń „aplikanckich” innych dzielnic Polski, aby zająć się publicystyką.

     Mimo zapewnień złożonych na kartach zeszytu nr 2.,że „pismo będzie się regularnie ukazywać i to wbrew wszystkim, którzy „fałszem i obłudą” szkodzą polskiej adwokaturze”, nie wydano następnego numeru. Z uwagi na charakter czasopisma i znakomity zmysł redaktorski była to niepowetowana strata na rynku wydawniczym.

Szerzej: S. Milewski, A. Redzik, Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku, Warszawa 2011, s. 456–459.

Młoda Palestra współcześnie

     Tytuł został wskrzeszony w 2012 r. przez aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie, a pomysłodawcą był adwokat Andrzej Chudy. Tym razem, wydano pięć numerów, które zaskoczyły nowoczesną szatą graficzną i nowatorskim podejściem do odbiorcy. Zamieszczane teksty miały charakter nie tylko prawniczy, ale dotykały także ówcześnie bieżących tematów; jeden z numerów był w całości poświęcony wywiadom z kandydatami na funkcję dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie. Ostatni numer ukazał się w 2014 r.

     Mając wzgląd na przepiękną historię tego periodyku, aplikanci adwokaccy Izby Adwokackiej w Warszawie w 2015 r. zdecydowali się na wznowienie (mając nadzieję, że po raz ostatni!) wydawania „Młodej Palestry” w kształcie dopasowanym do współczesnych realiów. Inicjatywa została zrealizowana dzięki ogromnej przychylności i wsparciu ówczesnego Dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie – adwokata Pawła Rybińskiego, skarbnika - adwokata Jakuba Jacyny oraz pozostałych Członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Redaktorem naczelnym została apl. adw. Magdalena Robaszyńska z Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, zaś jej zastępcą apl. adw. Piotr Babiarz z Izby Adwokackiej w Warszawie. Grono redakcyjne zasili warszawscy aplikanci adwokaccy.

     Wersją podstawową czasopisma jest wersja elektroniczna. Jednocześnie jednak tytuł ukazuje się w wersji papierowej nakładem 100 - 400 egzemplarzy. „Młoda Palestra” jest obecnie kwartalnikiem podzielonym na 5 działów, które odpowiadają strukturze egzaminu adwokackiego i składa się z działu: karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz etyka i pozostałe gałęzi prawa. Autorami publikowanych tekstów są aplikanci z wszystkich izb adwokackich w Polsce, co podkreśla ogólnopolski zasięg czasopisma.

     Periodyk realizuje zasadę: 80/20, a więc 80% treści ma charakter naukowy, zaś pozostała część dotyczy wydarzeń związanych z życiem zawodowym aplikantów, czego przykładem jest dział „Afisz” czy też „Gość Młodej Palestry”. Wraz z upływem czasu, planuje się dodawać kolejne rubryki.

     „Młoda Palestra” to nie tylko czasopismo naukowe (docelowo planowane jest nadanie statusu czasopisma naukowego), ale także partner ważnych wydarzeń z życia adwokatury, takich jak konferencje naukowe, warsztaty czy też wydarzenia integracyjno -kulturalne.

     Początkowo, autorami tekstów byli tylko aplikanci adwokaccy z terenu Izby warszawskiej i taki też był zasięg czasopisma. Obecnie publikowane są artykuły pióra aplikantów ze wszystkich izb adwokackich w Polsce.

     Od 2016 roku projekt został wsparty środkami z Naczelnej Rady Adwokackiej, która z entuzjazmem przygląda się inicjatywie i kibicuje działalności „Młodej Palestry-Czasopisma Aplikantów Adwokackich”.

 

facebook_page_plugin

Najnowsze wydanie
już dostępne

Zobacz najnowsze wydanie

Wydawca

adwokaturaizba adwokacka

Newsletter

Bądź na bieżąco! Zapisz się do naszego newslettera!

Facebook issuu  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Młoda Palestra. Projekt i wykonanie: Hedea.pl