MP okadka 1

Najnowsze wydanie
już dostępne

Zobacz najnowsze wydanie

28 maja 2018 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma wejść w życie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia.

W wyniku nowelizacji skróceniu uległ termin przedawnienia roszczeń majątkowych, dla których przepisy szczególne nie przewidują innego terminu. Do tej pory wynosił on 10 lat, natomiast w wyniku zmian będzie wynosił lat 6. Podobnie skróceniu z lat 10 do lat 6 uległ termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu, innego organu, sądu polubownego lub roszczeń stwierdzonych ugodą i zatwierdzonych przez sąd. Ponadto terminy nie będą liczone z dokładnością do jednego dnia, tylko końcem terminu przedawnienia będzie ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin.

Ustawa wprowadziła również odrębne regulacje w stosunku do konsumentów. Przede wszystkim po upływie terminu przedawnienia nie będzie możliwości domagania się zaspokojenia
roszczenia przysługującego przeciw konsumentowi. Jednakże ustawodawca postanowił, że w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia, kierując się względami słuszności. Wówczas sąd będzie zobowiązany wziąć pod uwagę następujące okoliczności: długość terminu przedawnienia, charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia oraz długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia. Ponadto dokonano zmiany w przepisach dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przyjmując, iż przedawnienie roszczeń z rękojmi, nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy.

Zgodnie z przepisami intertemporalnymi, nowe przepisy mają być stosowane do roszczeń, które nie zostały przedawnione i powstały przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy. Ponadto, jeśli termin przedawnienia w wyniku nowelizacji ulegnie skróceniu, to jego bieg rozpocznie się od dnia wejścia w życie ustawy. Jeżeli jednak bieg terminu przedawnienia rozpoczął się przed dniem wejścia w życie ustawy i roszczenie uległoby przedawnieniu wcześniej na podstawie starego terminu, to roszczenie przedawnia się z upływem wcześniejszego terminu.

Natomiast w stosunku do roszczeń konsumenckich, które powstały przed dniem wejścia w życie nowelizacji i nie uległy przedawnieniu, stosuje się przepisy dotychczasowe. Natomiast
roszczenia konsumenckie przedawnione, wobec których nie został podniesiony zarzut przedawnienia, będą rozpoznawane na zasadach przewidzianych w nowelizacji.

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Młoda Palestra jest partnerem wydarzenia Innovative Legal Services Forum 2018. 

W tym roku, wydarzenie odbędzie się 17 maja 2018 roku się w czeskiej Pradze. 

Konferencja koncentruje się na trzech głównych obszarach, które są istotne w zarządzeniu kancelarią prawną. Technologia, biznes i wizja rozwoju CEE - to trendy, o których wypowiedzą się cenieni i doświadczeni eksperci podczas tegorocznego wydarzenia.

Głównymi odbiorcami wydarzenia są przede wszystkim partnerzy zarządzający największymi kancelariami, prawnicy kierujący zespołami wewnętrznymi działami prawnymi, innowatorzy oraz liderzy biznesu. 

Dla członków palestry organizatorzy przygotowali 20% zniżkę w opłacie rejestracyjnej - przy rejestracji on-line należy podać hasło "ADWOKATURA". 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępne na stronie wydarzenia: http://www.ilsf2018.com/ 

 

 ILSF2018

W dniu 12 grudnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 26.01.1984 r. – Prawo prasowe. Nowe przepisy wprowadzają autoryzację wypowiedzi. Ponadto, w myśl nowych przepisów dziennikarz ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego, jeżeli oczekuje się od niego publikacji, która łamie zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej oraz dziennikarz może nie zgodzić się na publikację materiału prasowego, jeżeli wprowadzono do niego zmiany wypaczające sens i wymowę jego wersji (art.10 ustawy - prawo prasowe)

Dnia 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo wodne. Po wejściu w życie nowelizacji art. 217 ust. 13 ustawy, Skarb Państwa otrzymał prawo pierwokupu gruntów pod stojącymi wodami śródlądowymi.

 

Ośrodek Badawczy Adwokatury im. Witolda Bayera to instytucja działająca przy Naczelnej Radzie Adwokackiej od 1973 roku. 

Główne cele OBA to: prowadzenie badań naukowych z zakresu różnych gałęzi prawa oraz prowadzenie badań nad historią Adwokatury, prowadzenie prac badawczych dotyczących środowiska adwokackiego, organizowanie konferencji naukowych, prowadzenie działalności wydawczniczej, gromadzenie zbiorów Muzeum Adwokatury oraz prowadzenie Biblioteki Adwokatury. 

Od roku 2017 Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera rozpoczął wydawanie serii o nazwie „Biblioteka Palestry ”. Seria obejmuje trzy działy tematyczne: Historia Adwokatury, Horyzonty Filozofii Prawa, Metodyka Pracy Adwokata.

Dotychczas w serii „Biblioteka Palestry” ukazały się:

Tomasz Widłak: Fuller,

https://www.gandalf.com.pl/b/fuller/

Jerzy Zajadło: Radbruch,

https://ksiegarnia.pwn.pl/Radbruch,265453576,p.html

Jerzy Zajadło: Schmitt,

https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,59465,Schmitt

Fernand Payen: O powołaniu adwokatury,

https://www.profit24.pl/O-powolaniu-adwokatury-i-sztuce-obronczej,product1044717.html

Roman Łyczywek, Olgierd Missuna: Sztuka wymowy sądowej,

http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/biblioteka-palestry-sztuka-wymowy-sadowej/

Monika Zalewska: Kelsen,

http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/biblioteka-palestry-kelsen-moniki-zalewskiej/

Tomasz J.  Kotliński: Historia Krakowskiej Izby Adwokackiej (1862-1939),

http://gdanskkorzenna.ksiegarnienaukowe.pl/ksiazka/Kotlinski-Tomasz-J-/Historia-Krakowskiej-Izby-Adwokackiej-(1862-1939),88430803845KS

Grzegorz Wierczyński:  Roscoe Pound,

http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/grzegorz-wierczynski-pound-czyli-o-realizmie-prawniczym/

Andrzej Zajda: Sala sądowa i nie tylko. Wspomnienie o adw. Romanie Łyczywku,

http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/andrzej-zajda-o-adw-romanie-lyczywku-nowa-ksiazka/

Lech Krzyżanowski, Witold Okniński: Temida wyemancypowana. Słownik biograficzny kobiet – sędziów i asesorów w międzywojennym sądownictwie polskim,

http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/temida-wyemancypowana-seria-wydawnicza-biblioteki-palestry/

Naprawdę trzeba było coś zrobić. Z Jackiem Tylorem rozmawia Anna Machcewicz.

http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/ukazal-sie-wywiad-rzeka-z-adw-jackiem-taylorem/

Ponadto, w najbliższych dniach ukażą się wydane we współpracy z wydawnictwem C. H. Beck i objęte patronatem „Biblioteki Palestry” poniże książki:

https://www.ksiegarnia.beck.pl/17300-rodo-przewodnik-dla-adwokatow-i-aplikantow-adwokackich-maciej-pisz

oraz

https://www.ksiegarnia.beck.pl/serie-wydawnicze/aplikacje-prawnicze/17301-prawo-administracyjne-podrecznik-dla-aplikantow-dominika-wetoszka

Jednocześnie informujemy, że wszystkie wymienione tytuły  są dostępne u wydawcy książki -  Wydawnictwa ARCHE. Osoby zainteresowane mogą przesłać zamówienia na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Z przyjemnością informujemy, iż czasopismo Młoda Palesta jest patronem honorowym konferencji „Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 roku, a zgłoszenia przyjmowane są do 12 kwietnia 2018 roku.

Celem konferencji będzie analiza wybranych środków prawnych ograniczających unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Pierwszy panel będzie dotyczył uregulowań zawartych w krajowym porządku prawnym, natomiast drugi panel obejmie zagadnienia związane z unormowaniami międzynarodowymi.

Wydarzenie skierowane jest zarówno do studentów, jak i doktorantów z całej Polski!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na temat konferencji na stronie: http://www.umcs.pl/pl/konferencja-naukowa-pt-srodki-prawne-ograniczajace-unikanie-i-uchylanie-sie-od-opodatkowania,14106.htm.

Wydarzenie jest dostępne również na fb https://www.facebook.com/events/151231955675967

Do 26 lutego br. osoby zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT mają czas na przesłanie do urzędu skarbowego jednolitego pliku kontrolnego, w którym przedstawią informacje o zakupach i sprzedaży wynikające z ewidencji VAT za styczeń 2018 r.

Jednolity Plik Kontrolny jest strukturą logiczną, która ma swoją genezę w wytycznych OECD z 2005 r. i obowiązuje m.in. w Portugalii, Francji, czy Niemczech. W założeniu ma zmniejszyć koszty funkcjonowania administracji skarbowej oraz zapobiegać wyłudzeniom VAT.

W Polsce obowiązek przesyłania elektronicznego pliku w wymaganym przez Ministerstwo Finansów formacie XML zaczął funkcjonować od 2016 r., początkowo dla dużych przedsiębiorców. Jego podstawą prawną jest art. 82 § 1b O.p., z którego wynika, że każdy kto prowadzi księgi podatkowe w formie elektronicznej, jest zobowiązany do ich comiesięcznego przesyłania w formie jednolitego pliku kontrolnego do organów podatkowych do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

Mikroprzedsiębiorcy zostali zobowiązani do przesyłania JPK_VAT od stycznia 2018 r. Obowiązek jest niezależny od sposobu rozliczania VAT. Struktury, w których powinny być zamieszczone wymagane przez organy podatkowe informacje, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oprócz tego Ministerstwo udostępniło aplikację e-mikrofirma do generowania JPK_VAT.

W przypadku niezrealizowania powyższego obowiązku przedsiębiorca może podlegać odpowiedzialności karno-skarbowej, która przykładowo przy wykroczeniu skarbowym i nałożeniu kary mandatem jest zagrożona grzywną w kwocie od 210-4200 zł.

Warto również przypomnieć, że od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do przesyłania innych struktur na żądanie organów podatkowych tj. JPK_WB (dotyczący wyciągów bankowych), czy JPK_FA (dotyczący faktur). Czas na wygenerowanie żądanego przez organy podatkowe pliku będzie wynosił minimum 3 dni.

 

W dniu 9 stycznia 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o jawności życia publicznego.

Jesteś aplikantem adwokackim i marzysz o wystąpieniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka? Sprawdź się na Moot Court organizowanym przez Naczelną Radę Adwokacką!

Celem Turnieju jest popularyzacja wiedzy o prawach człowieka oraz zwiększenie umiejętności aplikantów adwokackich w zakresie identyfikacji spraw związanych z naruszeniem podstawowych praw i wolności oraz prowadzenia postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Turniej jest symulacją postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka  i składa się z dwóch etapów:

1) etap pisemny - drużyny przygotowują pisemną skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowiek oraz odpowiedź rządu na skargę innej drużyny. 

2) etap ustny - symulacja rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 

Turniej jest przeznaczony dla aplikantek i aplikantów adwokackich z Izb Adwokackich z całej Polski. Do udziału w Turnieju mogą zgłosić się drużyny składające się z 2 do 4 osób. Każda drużyna wskazuje opiekuna naukowego, którym może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora nauk prawnych, adwokat, radca prawny, sędzia lub prokurator. 

Główną nagrodą dla zwycięskiej drużyny w Turnieju jest wizyta w Strasburgu i udział w rozprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 

ZAPRASZAMY JAKO PATRON WYDARZENIA - więcej informacji na stronie: http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/zaproszenie-do-udzialu-w-turnieju-sadowym-moot-court/

facebook_page_plugin

MP okadka 1

Najnowsze wydanie
już dostępne

Zobacz najnowsze wydanie

Wydawca

adwokaturaizba adwokacka

Newsletter

Bądź na bieżąco! Zapisz się do naszego newslettera!

Facebook issuu  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Młoda Palestra. Projekt i wykonanie: Hedea.pl