Najnowsze wydanie
już dostępne

Zobacz najnowsze wydanie

Przegląd Kina Prawniczego ADWOKAT W ROLI GŁÓWNEJ powraca. Czas na 7. edycję!

11 i 12 października Naczelna Rada Adwokacka oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie po raz siódmy zapraszają do stołecznego Kina Muranów na Przegląd Kina Prawniczego „Adwokat w roli głównej” prezentujący wybór najlepszych tytułów o tematyce prawniczej. Wstęp na pokazy jest bezpłatny.

Siódma edycja przeglądu, od początku cieszącego się popularnością wśród widzów, to klasyczne tytuły: dramat „W imię ojca” (1993, reż. Jim Sheridan) oraz familijny „Cud na 34. ulicy” (1947, reż. George Seaton). W programie także nowość, pokazywany po raz pierwszy w Warszawie, zwycięski dokument 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego - „Adwokatka” (2019, reż. Rachel Leah Jones), który otworzy Przegląd 11 października. Galę otwarcia dla zaproszonych gości poprowadzi Grażyna Torbicka.

Program przeglądu dostępny na stronie i w kinie Muranów. Bezpłatne bilety na seanse można odbierać w kasie kina od 7 października.


-
Po roku przerwy wracamy z naszym Przeglądem w jego klasycznej formule. Pragniemy zaprezentować widzom tytuły, które są nam, adwokatom, bliskie. Dla wielu będzie to pierwsza okazja, by zobaczyć klasyczne filmy ze znakomitymi postaciami obrońców na wielkim ekranie. Zaprezentujemy również premierowo niezwykły dokument o izraelskiej adwokatce, Lei Tselmel, aktywistce praw człowieka, która służy i pomaga tym, od których odwrócili się wszyscy. To wzór nie tylko dla adwokatów, ale cenna i fascynująca lekcja dotycząca podstawowego prawa, jakim jest prawo do obrony. Chcemy, by nasz przegląd prezentował widzom charakter pracy adwokatów i jej niebagatelny wkład w codzienne życie obywateli. Serdecznie zapraszamy do kina!- mówi adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej i pomysłodawczyni wydarzenia.


Organizatorzy 7. Przeglądu Kina Prawniczego ADWOKAT W ROLI GŁÓWNEJ: Naczelna Rada Adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.
Partnerzy: Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, Kino Muranów, Legalna Kultura, Wydawnictwo C. H. Beck, ELSA Poland. Patroni: Rzeczpospolita, TOK FM, Gazetaprawna.pl, Co Jest Grane 24, Młoda Palestra.

 

STUDENT PRAWA W POSZUKIWANIU DROGI ZAWODOWEJ. DLACZEGO WARTO BYĆ ADWOKATEM?
- to temat konferencji organizowanej z okazji obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej przez Naczelna Rada Adwokacka.

Konferencja skierowana jest do studentów prawa. Celem jest popularyzacja i podkreślenie misji, jaką niesie za sobą wykonywanie zawodu adwokata.

Gości powitają adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. Mikołaj Pietrzak, Dziekan Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

3 PANELE
Konferencja składać się będzie z trzech paneli, w których prelegentami będą wybitni prawnicy.

1. "Autorytety o nas. Miejsce Adwokatury w systemie wymiaru sprawiedliwości" - moderator adw. Mateusz Weredyński
- sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki,
- prof. Ewa Łętowska oraz
- dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich.

2. "Perspektywa akademicka a praktyczne aspekty wykonywania zawodu. Przeszkoda czy wsparcie"- moderatorka adw. Magdalena Robaszyńska
- adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA,
- adw. prof. Katarzyna Bilewska,
- adw. prof. Maciej Gutowski, Dziekan ORA w Poznaniu.

3. "Sukces w zawodzie adwokata a misja społeczna i wartości"- moderator adw. Piotr Babiarz
- adw. Maciej Ślusarek,
- adw. Bartek Przeciechowski,
- adw. Natalia Klima-Piotrowska,
- adw. Malgosia Surdek.

Dyskusję zamknie adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan ORA w Warszawie.

ZGŁOSZENIA
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 10.10.2018 roku,
elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej szczegółów: https://www.facebook.com/events/870106453379745/

28 maja 2018 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma wejść w życie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia.

W wyniku nowelizacji skróceniu uległ termin przedawnienia roszczeń majątkowych, dla których przepisy szczególne nie przewidują innego terminu. Do tej pory wynosił on 10 lat, natomiast w wyniku zmian będzie wynosił lat 6. Podobnie skróceniu z lat 10 do lat 6 uległ termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu, innego organu, sądu polubownego lub roszczeń stwierdzonych ugodą i zatwierdzonych przez sąd. Ponadto terminy nie będą liczone z dokładnością do jednego dnia, tylko końcem terminu przedawnienia będzie ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin.

Ustawa wprowadziła również odrębne regulacje w stosunku do konsumentów. Przede wszystkim po upływie terminu przedawnienia nie będzie możliwości domagania się zaspokojenia
roszczenia przysługującego przeciw konsumentowi. Jednakże ustawodawca postanowił, że w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia, kierując się względami słuszności. Wówczas sąd będzie zobowiązany wziąć pod uwagę następujące okoliczności: długość terminu przedawnienia, charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia oraz długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia. Ponadto dokonano zmiany w przepisach dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przyjmując, iż przedawnienie roszczeń z rękojmi, nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy.

Zgodnie z przepisami intertemporalnymi, nowe przepisy mają być stosowane do roszczeń, które nie zostały przedawnione i powstały przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy. Ponadto, jeśli termin przedawnienia w wyniku nowelizacji ulegnie skróceniu, to jego bieg rozpocznie się od dnia wejścia w życie ustawy. Jeżeli jednak bieg terminu przedawnienia rozpoczął się przed dniem wejścia w życie ustawy i roszczenie uległoby przedawnieniu wcześniej na podstawie starego terminu, to roszczenie przedawnia się z upływem wcześniejszego terminu.

Natomiast w stosunku do roszczeń konsumenckich, które powstały przed dniem wejścia w życie nowelizacji i nie uległy przedawnieniu, stosuje się przepisy dotychczasowe. Natomiast
roszczenia konsumenckie przedawnione, wobec których nie został podniesiony zarzut przedawnienia, będą rozpoznawane na zasadach przewidzianych w nowelizacji.

W dniu 12 grudnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 26.01.1984 r. – Prawo prasowe. Nowe przepisy wprowadzają autoryzację wypowiedzi. Ponadto, w myśl nowych przepisów dziennikarz ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego, jeżeli oczekuje się od niego publikacji, która łamie zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej oraz dziennikarz może nie zgodzić się na publikację materiału prasowego, jeżeli wprowadzono do niego zmiany wypaczające sens i wymowę jego wersji (art.10 ustawy - prawo prasowe)

Szanowni!
Witamy po przerwie, w trakcie której zmienił się wydawca Młodej Palestry, dotychczasowego - Izbę Adwokacką w Warszawie zastąpiła  Naczelna Rada Adwokacka. 
Zapraszamy do śledzenia zmian, czytania i publikowania w MP!

Redakcja 

MP COMINGBACK

5 września weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (dalej: rozporządzenie). Delegacja ustawowa do wydania roporządzenia znajdowała się w art. 14 ust. 3 pkt 1-10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (dalej: ustawa).

W art. 2 pkt 1 ustawy zostało zdefiniowane pojęcie nowych inwestycji jako inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości”.

Wsparcie na realizację nowych inwestycji polega na zwolnieniu z podatku dochodowego na zasadach określonych w ustawie o CIT lub ustawie o PIT, które będzie udzielane na podstawie tzw. decyzji o wsparciu.

Niemniej jednak choć ustawa obowiązywała już od 29 czerwca 2018 r., to dopiero 5 września weszło w życie rozporządzenie, które precyzuje jakim podmiotom gospodarczym oraz na jakich zasadach zostanie udzielone w drodze decyzji wsparcie na „nowe inwestycje”.

W rozporządzeniu zdefiniowano kryteria ilościowe i jakościowe, od których będzie zależało wydanie decyzji, jak również określono m.in. rodzaje działalności, na które nie będzie wydawana decyzja o wsparciu, sposób weryfikacji spełnienia wymagań, warunki udzielania pomocy publicznej, maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, czy rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji.

Przedsiębiorcy, którzy spełnią kryteria będą mogli na podstawie decyzji o wsparciu korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego odpowiednio przez 10, 12 lub 15 lat.

 

Ośrodek Badawczy Adwokatury im. Witolda Bayera to instytucja działająca przy Naczelnej Radzie Adwokackiej od 1973 roku. 

Główne cele OBA to: prowadzenie badań naukowych z zakresu różnych gałęzi prawa oraz prowadzenie badań nad historią Adwokatury, prowadzenie prac badawczych dotyczących środowiska adwokackiego, organizowanie konferencji naukowych, prowadzenie działalności wydawczniczej, gromadzenie zbiorów Muzeum Adwokatury oraz prowadzenie Biblioteki Adwokatury. 

Od roku 2017 Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera rozpoczął wydawanie serii o nazwie „Biblioteka Palestry ”. Seria obejmuje trzy działy tematyczne: Historia Adwokatury, Horyzonty Filozofii Prawa, Metodyka Pracy Adwokata.

Dotychczas w serii „Biblioteka Palestry” ukazały się:

Tomasz Widłak: Fuller,

https://www.gandalf.com.pl/b/fuller/

Jerzy Zajadło: Radbruch,

https://ksiegarnia.pwn.pl/Radbruch,265453576,p.html

Jerzy Zajadło: Schmitt,

https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,59465,Schmitt

Fernand Payen: O powołaniu adwokatury,

https://www.profit24.pl/O-powolaniu-adwokatury-i-sztuce-obronczej,product1044717.html

Roman Łyczywek, Olgierd Missuna: Sztuka wymowy sądowej,

http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/biblioteka-palestry-sztuka-wymowy-sadowej/

Monika Zalewska: Kelsen,

http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/biblioteka-palestry-kelsen-moniki-zalewskiej/

Tomasz J.  Kotliński: Historia Krakowskiej Izby Adwokackiej (1862-1939),

http://gdanskkorzenna.ksiegarnienaukowe.pl/ksiazka/Kotlinski-Tomasz-J-/Historia-Krakowskiej-Izby-Adwokackiej-(1862-1939),88430803845KS

Grzegorz Wierczyński:  Roscoe Pound,

http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/grzegorz-wierczynski-pound-czyli-o-realizmie-prawniczym/

Andrzej Zajda: Sala sądowa i nie tylko. Wspomnienie o adw. Romanie Łyczywku,

http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/andrzej-zajda-o-adw-romanie-lyczywku-nowa-ksiazka/

Lech Krzyżanowski, Witold Okniński: Temida wyemancypowana. Słownik biograficzny kobiet – sędziów i asesorów w międzywojennym sądownictwie polskim,

http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/temida-wyemancypowana-seria-wydawnicza-biblioteki-palestry/

Naprawdę trzeba było coś zrobić. Z Jackiem Tylorem rozmawia Anna Machcewicz.

http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/ukazal-sie-wywiad-rzeka-z-adw-jackiem-taylorem/

Ponadto, w najbliższych dniach ukażą się wydane we współpracy z wydawnictwem C. H. Beck i objęte patronatem „Biblioteki Palestry” poniże książki:

https://www.ksiegarnia.beck.pl/17300-rodo-przewodnik-dla-adwokatow-i-aplikantow-adwokackich-maciej-pisz

oraz

https://www.ksiegarnia.beck.pl/serie-wydawnicze/aplikacje-prawnicze/17301-prawo-administracyjne-podrecznik-dla-aplikantow-dominika-wetoszka

Jednocześnie informujemy, że wszystkie wymienione tytuły  są dostępne u wydawcy książki -  Wydawnictwa ARCHE. Osoby zainteresowane mogą przesłać zamówienia na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Do 26 lutego br. osoby zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT mają czas na przesłanie do urzędu skarbowego jednolitego pliku kontrolnego, w którym przedstawią informacje o zakupach i sprzedaży wynikające z ewidencji VAT za styczeń 2018 r.

Jednolity Plik Kontrolny jest strukturą logiczną, która ma swoją genezę w wytycznych OECD z 2005 r. i obowiązuje m.in. w Portugalii, Francji, czy Niemczech. W założeniu ma zmniejszyć koszty funkcjonowania administracji skarbowej oraz zapobiegać wyłudzeniom VAT.

W Polsce obowiązek przesyłania elektronicznego pliku w wymaganym przez Ministerstwo Finansów formacie XML zaczął funkcjonować od 2016 r., początkowo dla dużych przedsiębiorców. Jego podstawą prawną jest art. 82 § 1b O.p., z którego wynika, że każdy kto prowadzi księgi podatkowe w formie elektronicznej, jest zobowiązany do ich comiesięcznego przesyłania w formie jednolitego pliku kontrolnego do organów podatkowych do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

Mikroprzedsiębiorcy zostali zobowiązani do przesyłania JPK_VAT od stycznia 2018 r. Obowiązek jest niezależny od sposobu rozliczania VAT. Struktury, w których powinny być zamieszczone wymagane przez organy podatkowe informacje, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oprócz tego Ministerstwo udostępniło aplikację e-mikrofirma do generowania JPK_VAT.

W przypadku niezrealizowania powyższego obowiązku przedsiębiorca może podlegać odpowiedzialności karno-skarbowej, która przykładowo przy wykroczeniu skarbowym i nałożeniu kary mandatem jest zagrożona grzywną w kwocie od 210-4200 zł.

Warto również przypomnieć, że od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do przesyłania innych struktur na żądanie organów podatkowych tj. JPK_WB (dotyczący wyciągów bankowych), czy JPK_FA (dotyczący faktur). Czas na wygenerowanie żądanego przez organy podatkowe pliku będzie wynosił minimum 3 dni.

 

Ministerstwo Finansów planuje zastąpić odwrotne obciążenie split paymentem

autor: apl. adw. Anna Dąbrowska-Macios

Do 6 czerwca 2019 r. mogą być składane opinie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie przy rozliczaniu podatku VAT zamiast mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności solidarnej tzw. split payment (mechanizm podzielonej płatności).

 Jak do tej pory było?

Obecnie branże wymienione w załączniku nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT, czyli np. podmioty świadczące usługi budowlane i montażowe, dostawcy towarów tj. paliwa, metale, czy oleje opałowe rozliczają VAT na zasadach szczególnych poprzez zastosowanie tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia (określanego również jako: reverse charge, odwrócony VAT).

Istotą tego mechanizmu jest przeniesienie obowiązku rozliczenia VAT na nabywcę towaru, nie zaś na sprzedawcę towaru/usługi, jak ma to miejsce w większości transakcji pomiędzy podmiotami gospodarczymi np. przy świadczeniu usług prawniczych.

Jednocześnie z odwróconym VAT wiążą się różne rodzaje ryzyka zarówno dla dostawców, jak i usługodawców. Przykładowo w przypadku tzw. towarów wrażliwych, choć to na nabywcy ciąży obowiązek zapłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego, to dostawca ponosi odpowiedzialność solidarną z nabywcą, gdy podatek VAT nie zostanie odprowadzony. Co więcej to dostawcy oraz usługodawcy są obciążeni obowiązkiem weryfikacji swoich kontrahentów. Oznacza to konieczność sprawdzenia, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, a w przypadku świadczenia usług budowlanych, iż może być uznany za podwykonawcę (przy czym ustawa o VAT nie definiuje tego pojęcia, co nastręcza często dodatkowe trudności i konieczność występowania o interpretacje podatkowe).

Jak ma być?

Ustawodawca wramach projektowanych przez siebie zmian zakłada, iż pomogą one uszczelnić system podatkowy, dzięki zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, a więc split paymentu, wobec branż, które obecnie stosują mechanizm odwrotnego obciążenia (stosowanie split paymentu jest dobrowolne).

Mechanizm podzielonej płatności zakłada, że kwota netto wpływa na rachunek firmowy nabywcy, zaś kwota VAT na specjalny rachunek VAT, z którego wypłata środków podlega znaczącym ograniczeniom. W konsekwencji wyeliminowana zostaje możliwość nieodprowadzenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego, bowiem pieniądze znajdują się na specjalnym koncie. Niestety również przedsiębiorca nie ma możliwości obracania tymi środkami co znacząco zmniejsza jego możliwości inwestycyjne.

Wprowadzane zmiany mają również objąć transakcje, których przedmiotem są: części i akcesoria do pojazdów silnikowych, czy węgiel i produkty węglowe. Ponadto mają nim być objęte transakcje przekraczające jednorazowo wartość 15 000 zł.

Ustawodawca również przyjął, że obowiązkową informacją znajdującą się na fakturze będzie oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Sankcja za brak oznaczenia na fakturze będzie wynosiła 100 % podatku VAT, taką samą sankcją będzie obciążony nabywca, który nie zastosuje mechanizmu podzielonej płatności. Konsekwencją ustawy jest również wprowadzenie nowego czynu do Kodeksu Karnego Skarbowego art. 57c kks, który będzie polegał na niezastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności mimo jego obligatoryjności.

Projektowane zmiany jednak mogą spowodować również kolejne problemy praktyczne dla przedsiębiorców związane z klasyfikacją działalności w PKWiU. Bowiem niektórzy przedsiębiorcy mogą mieć wątpliwości, czy poprawnie zaklasyfikowali prowadzoną przez nich działalność do kategorii nieobjętej np. obowiązkowym split paymentem. Jeśli się pomylą, będą wobec nich stosowane sankcje za nieumieszczenie oznaczania „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze. Możliwe jest wprawdzie wystąpienie o interpretację do GUS, czy świadczona przez przedsiębiorcę usługa została prawidłowo oznaczona w PKWiU, jednakże interpretacja ta nie będzie wiążąca dla organów podatkowych.

 

W ostatnich tygodniach rozgorzała dyskusja prawna nad wprowadzoną w kwietniu br. tzw. „ulgą na start”. Ulga ta została uregulowana w art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców:

"Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy i nie wykonuje jej dla pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym".

„Ulga na start” miała w zamyśle oznaczać, że nowy przedsiębiorca może (ale nie musi) ograniczyć opłacanie składek do ZUS jedynie do składki zdrowotnej przez pierwsze pół roku funkcjonowania. Jak to bywa w prawie, diabeł tkwi jednak w szczegółach.

Wątpliwości w zakresie interpretacji nowych przepisów powziął mikroprzedsiębiorca z Gdańska. Odpowiedzi na jego zapytanie Odział ZUS w Gdańsku wydał w dniu 24 lipca 2018 r. decyzję nr 285 (DI/100000/43/822/2018), w której wskazał, że co prawna przedsiębiorca korzystający z „ulgi na start” nie będzie zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, jednak te nieopłacone składki będą zobowiązani odprowadzać za niego jego kontrahenci, zlecający mu wykonanie usługi lub dzieła. W decyzji wskazano na przepis art. 8 ust. 6a. ustawy z dnia 18 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi jednoznacznie, że:

"Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu niniejszej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. W myśl tego jednoznacznego przepisu, przedsiębiorca korzystający z „ulgi na start” nie jest przez ZUS traktowany jak przedsiębiorca".

Powyższe stanowisko zostało następnie potwierdzone przez Wojciecha Andrusiewicza, rzecznika prasowego Centrali ZUS w Warszawie (źródło: https://www.rp.pl/ZUS/308269967-Ulga-na-start-ZUS-bedzie-sciagal-skladki-jak-od-zlecenia.html).

Sytuacja ta wywołała szerokie poruszenie w społeczeństwie i ostatecznie w dniu 27 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wraz z ZUS wydały wspólny komunikat w sprawie Zasad korzystania z „ulgi na start”, w którym czytamy m.in., że zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start (źródło: https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/zasady-korzystania-z-ulgi-na-start).

Omawiany komunikat odsyła po szczegóły na strony internetowe ZUS. Znajdziemy tam wyjaśnienia, że:

"Umowa agencyjna, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może być uznana co do zasady jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że:

- jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,

- osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

W takim przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Nie ma więc obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z Ulgi na start."

Pomimo ww. komunikatów ZUS i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nie można jeszcze jednak opuścić gardy. Obydwa komunikaty trudno również uznać za oficjalną, wiążącą wykładnię przepisów dokonaną przez ZUS lub ministerstwo. Żadna z dwóch wspomnianych instytucji nie wyjaśniła jednak, jak należy wobec tego rozumieć jasną dyspozycję art. 8 ust. 6a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie wskazano również, czy decyzja ZUS z Gdańska nr 285, która była początkiem całego zamieszania, jest wobec tego błędna.

Należy pamiętać, że ZUS posiada możliwość weryfikacji prawidłowości wpłacanych składek na 5 lat wstecz. Jeżeli więc jesteś młodym przedsiębiorcą, który korzysta lub zamierza skorzystać z „ulgi na start” radzimy śledzić rozwój sytuacji, ewentualne nowelizacje przepisów i co najmniej zachować wydrukowane komunikaty Ministerstwa oraz ZUS.

Jesteś aplikantem adwokackim i marzysz o wystąpieniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka? Sprawdź się na Moot Court organizowanym przez Naczelną Radę Adwokacką!

Celem Turnieju jest popularyzacja wiedzy o prawach człowieka oraz zwiększenie umiejętności aplikantów adwokackich w zakresie identyfikacji spraw związanych z naruszeniem podstawowych praw i wolności oraz prowadzenia postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Turniej jest symulacją postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka  i składa się z dwóch etapów:

1) etap pisemny - drużyny przygotowują pisemną skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowiek oraz odpowiedź rządu na skargę innej drużyny. 

2) etap ustny - symulacja rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 

Turniej jest przeznaczony dla aplikantek i aplikantów adwokackich z Izb Adwokackich z całej Polski. Do udziału w Turnieju mogą zgłosić się drużyny składające się z 2 do 4 osób. Każda drużyna wskazuje opiekuna naukowego, którym może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora nauk prawnych, adwokat, radca prawny, sędzia lub prokurator. 

Główną nagrodą dla zwycięskiej drużyny w Turnieju jest wizyta w Strasburgu i udział w rozprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 

ZAPRASZAMY JAKO PATRON WYDARZENIA - więcej informacji na stronie: http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/zaproszenie-do-udzialu-w-turnieju-sadowym-moot-court/

Dnia 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo wodne. Po wejściu w życie nowelizacji art. 217 ust. 13 ustawy, Skarb Państwa otrzymał prawo pierwokupu gruntów pod stojącymi wodami śródlądowymi.

Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na kurs przygotowujący do egzaminu zawodowego 2019:

  • 5 bloków tematycznych
  • sprawdzenie wiedzy podczas symulacji egzaminu
  • nauka prawidłowego sporządzania pism procesowych i umów,
  • konsultacje, analizy oraz aktywne dyskusje z Prelegentami,
  • atrakcyjne bonusy pomocne w nauce do egzaminu

Specjalnie dla Was rabat 10%. Kod rabatowy: 588yxz

Link: https://www.akademia.beck.pl/kategoria/2-aplikant

fb-1200x627-egzamin-radcowski-iaadwokacki-2019.png

W dniu 15 czerwca 2018 r. odbyła się w Warszawie konferencja Innovative Lawyers’ Conference.

Konferencja była miejscem wymiany spostrzeżeń i doświadczeń specjalistów z branży prawniczej i około prawniczej, którzy są otwarci na innowacyjne rozwiązania. Zaproszeni prelegenci mogli zaprezentować stosowane przez nich w kancelariach lub przez ich klientów, nowoczesne rozwiązania, które służą prawnikom w rozwijaniu przyszłościowych kancelarii.

Program konferencji miał na celu odpowiedz na pytanie: jakie wyzwanie stoi przed współczesnym prawnikiem? Umiejętność łączenia pracy merytorycznej z biznesowym i innowacyjnym podejściem do prowadzenia kancelarii. Połączenie wiedzy i doświadczenia z umiejętnym pokazaniem klientowi, że prawnik tę wiedzę i doświadczenie posiada.

Podzielona na 4 bloki, konferencja rozpoczęła się od wystąpień dotyczących budowania wizerunku eksperta za pomocą platformy Linkedln, używania  social media i nowych technologii dla budowania własnej marki oraz relacji z klientem, a w szczególności popełnianych błędów.  Po przerwie podjęto temat nowych technologii, które prawnicy powinni traktować jak sprzymierzeńca, a nie jak wroga. Został też podjęty temat zastąpienia prawników przez sztuczną inteligencję. W trzeciej części, która rozpoczęła się od prelekcji dotyczącej rekrutacji prawników, odbyła się debata gdzie zaproszeni goście z dużych kancelarii (adw. Agnieszka Wiercińska-Krużewska, adw. Agnieszka Pytlas, r.pr. Filip Elżanowski), firm inwestycynych (r.pr. Joanna Chmiel) oraz operatora płatności internetowych (r.pr. Bartosz Berestecki), dyskutowali o sytuacjach, kiedy prawnicy nie spełniają oczekiwań klientów, o komunikacji z klientami, nowych trendach w innowacyjności świata prawniczego. Konkluzja debaty to recepta dla każdego prawnika: połączenie narzędzi marketingowych i nowych technologii, które natychmiast rodzą niesamowite efekty.

Podczas ostatniej części konferencji debatowano o przyszłości zawodu prawnika, a szczególnie o możliwości standaryzacji usług prawnych a półce usług prawnych „szytych na miarę”, oczekiwań klientów biznesowych, o postępie technologicznym, który odsłania kolejne obszary. Ciekawe wypowiedzi przedstawicieli dużych zespołów (r.pr. Jarosław Bieroński, r.pr. Dariusz Oleszczuk) oraz mniejszych (r.pr. Łukasz Mróz) pozwoliły konkludować, że obecnie prawnik musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami – przede wszystkim godzić pracę merytoryczną z biznesowym i innowacyjnym prowadzeniem kancelarii.

Konferencja nowoczesnych i otwartych na nowe rozwiązania prawników była doskonałą okazją do wymiany opinii i doświadczeń. Podczas Innovative Lawyers’ Conference uczestnicy mogli zdobyć wiedzę dotyczącą umiejętnego budowania marki kancelarii w mediach społecznościowych, usłyszeć, czym Klienci kierują się przy wyborze kancelarii, a także jak skorzystać z nowych technologii, by przyczyniły się one do poprawy jakości świadczonych usług, ale też były przede wszystkim przydatne w zarządzaniu kancelarią.

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Młoda Palestra jest partnerem wydarzenia Innovative Legal Services Forum 2018. 

W tym roku, wydarzenie odbędzie się 17 maja 2018 roku się w czeskiej Pradze. 

Konferencja koncentruje się na trzech głównych obszarach, które są istotne w zarządzeniu kancelarią prawną. Technologia, biznes i wizja rozwoju CEE - to trendy, o których wypowiedzą się cenieni i doświadczeni eksperci podczas tegorocznego wydarzenia.

Głównymi odbiorcami wydarzenia są przede wszystkim partnerzy zarządzający największymi kancelariami, prawnicy kierujący zespołami wewnętrznymi działami prawnymi, innowatorzy oraz liderzy biznesu. 

Dla członków palestry organizatorzy przygotowali 20% zniżkę w opłacie rejestracyjnej - przy rejestracji on-line należy podać hasło "ADWOKATURA". 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępne na stronie wydarzenia: http://www.ilsf2018.com/ 

 

 ILSF2018

W dniu 9 stycznia 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o jawności życia publicznego.

 
W dniach od 12 do 16 września 2018 r. odbyła się XXIX Ogólnopolska Spartakiada Prawników. Ponad 600 uczestników, w tym prawie 200 Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, odwiedziło Opole żeby uczestniczyć w tym doskonale zorganizowanym wydarzeniu.
 
Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w ponad 70 konkurencjach, wśród których znalazły się zarówno sporty zespołowe, takie jak: piłka nożna, koszykówka czy siatkówka, jak i indywidualne: bieganie, pływanie, tenis stołowy, badminton oraz squash.
 
Tradycją Spartakiady, poza rywalizacją sportową, jest integracja uczestników, której sprzyjały wieczorne spotkania. Zwieńczeniem części towarzysko-integracyjnej była uroczysta Gala w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym.
 
Młoda Palestra po raz 3 miała zaszczyt być Partnerem wspierającym święto prawniczego sportu.

Płać i dziel – od 1 lipca podatnik VAT może stosować split payment

Mechanizm podzielonej płatności, pozwala nabywcy wybrać, czy zapłaci dostawcy za usługę w dotychczasowy sposób, tzn. płacąc całą kwotę wynikającą z faktury VAT na podany rachunek przedsiębiorcy, czy też zdecyduje się na rozwiązanie, w którym kwota netto wpłynie na rachunek przedsiębiorcy, a kwota podatku znajdzie się na specjalnym rachunku VAT dostawcy. Zastosowanie tego mechanizmu pomoże uchronić nabywcę przed sankcjami podatkowymi.

Jak można korzystać z rachunku VAT?

Rachunek VAT zostanie utworzony automatycznie przez bank podatnika. Dysponowanie przez przedsiębiorcę środkami zgromadzonymi na nim będzie ograniczone. Katalog sytuacji, w których przedsiębiorca może obciążać rachunek VAT, znajduje się w art. 62b ust. 2 ustawy o VAT. Co do zasady rachunek VAT może zostać obciążony, gdy płatność jest dokonywana na rachunek VAT innego przedsiębiorcy. Są to m.in. sytuacje obejmujące dokonanie płatności kwoty odpowiadającej podatkowi VAT z tytułu nabycia towarów i usług na rachunek VAT, zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT posiadacza rachunku, czy wpłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Zgoda Naczelnika Urzędu Skarbowego na dysponowanie środkami na rachunku VAT

Poza powyższymi przypadkami dysponowanie środkami na rachunku będzie wymagało zgody Naczelnika Urzędu Skarbowego (dalej: NUS). Przykładowo gdy podatnik będzie chciał przelać kwoty z rachunku VAT na swoje zwykłe konto bankowe. Na podjęcie postanowienia organ będzie miał 60 dni. W ustawie zostały wskazane sytuacje, w których NUS będzie mógł odmówić zgody na przekazanie środków znajdujących się na rachunku VAT podatnika. Postanowienie odmawiające wyrażenia zgody na przekazanie środków będzie mogło zostać wydane, gdy podatnik posiada zaległość podatkową w podatku, zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie z tytułu podatku nie zostanie wykonane, albo wystąpi zaległość w podatku lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Ograniczenie sankcji VAT za stosowanie split paymentu

W ustawie wprowadzono pewne „zachęty” dla przedsiębiorców, które mają ich skłonić do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Przy czym należy zauważyć, iż są to rozwiązania korzystne głównie dla nabywców, a nie dostawców, którzy nie będą mogli swobodnie dysponować całością otrzymanej za usługę kwoty. Do nabywcy, który zastosuje mechanizm podzielonej płatności, do wysokości kwoty podatku VAT wynikającego z danej transakcji nie będą stosowane sankcje z ustawy o VAT, które znajdują się w art. 105a ust. 1, art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o VAT oraz art. 56b Ordynacji Podatkowej. Są to m.in. regulacje dotyczące: odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy, sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego, czy podwyższone odsetki za zwłokę. Niemniej jednak w ustawie zostało podkreślone, iż powyżej wskazane korzyści ze split paymentu nie będą stosowane do podatnika m.in. jeśli wiedział, że faktura została wystawiona przez podmiot nieistniejący lub stwierdza czynności, które nie zostały dokonane.

Wcześniejszy zwrot VAT

Dodatkową zachętą dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności ma być również możliwość otrzymania wcześniejszego zwrotu zapłaconego przez podatnika VAT w ciągu 25, a nie 60 dni. Warunkiem zastosowania skróconego terminu, jest jednak to, że zwrot zostanie dokonany na rachunek VAT przedsiębiorcy. Prócz tego jeżeli zapłata VAT do urzędu skarbowego nastąpi w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty tego podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku będzie można obniżyć o kwotę wyliczoną według wzoru znajdującego się w art. 108d ustawy o VAT.

Czy split payment zyska popularność?

Split payment jest kolejnym z pakietu rozwiązań Ministerstwa Finansów, które ma służyć w walce z wyłudzeniami w podatku VAT. Podkreślić, jednak należy, że zmiany wprowadzone w przepisach wiążą się ze znacznymi utrudnieniami dla przedsiębiorców, którzy zostali ograniczeni w możliwości dysponowania swoimi środkami pieniężnymi. Kwestią otwartą pozostaje, czy korzyści dla przedsiębiorców zaproponowane przez Ministerstwo Finansów, w związku ze stosowaniem split paymentu okażą się na tyle duże, że podzielona płatność stanie się popularna wśród przedsiębiorców.

Z przyjemnością informujemy, iż czasopismo Młoda Palesta jest patronem honorowym konferencji „Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 roku, a zgłoszenia przyjmowane są do 12 kwietnia 2018 roku.

Celem konferencji będzie analiza wybranych środków prawnych ograniczających unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Pierwszy panel będzie dotyczył uregulowań zawartych w krajowym porządku prawnym, natomiast drugi panel obejmie zagadnienia związane z unormowaniami międzynarodowymi.

Wydarzenie skierowane jest zarówno do studentów, jak i doktorantów z całej Polski!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na temat konferencji na stronie: http://www.umcs.pl/pl/konferencja-naukowa-pt-srodki-prawne-ograniczajace-unikanie-i-uchylanie-sie-od-opodatkowania,14106.htm.

Wydarzenie jest dostępne również na fb https://www.facebook.com/events/151231955675967

facebook_page_plugin

Najnowsze wydanie
już dostępne

Zobacz najnowsze wydanie

Wydawca

adwokaturaizba adwokacka

Newsletter

Bądź na bieżąco! Zapisz się do naszego newslettera!

Facebook issuu  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Młoda Palestra. Projekt i wykonanie: Hedea.pl